DVDedice
Nákupní košík
Poloľek:0
Cena:0,- Kč
Dokončit objednávku     
 DVD
Najlacnější DVD filmy na Slovensku Filmy na DVD od 49 Kč
PŘEPNĚTE SHOP NA CZ NEBO SK VERZI

NOVINKY

Pokud chcete být informování o aktualitách, speciálních nabídkách, slevách a novinkách

Napište prosím svůj email

KLUB DVDedice

Bezplatné klubové členství
- slevy pro registrované
- soutěľe, dárky a DVD
- pravidelné informace o novinkách a speciálních nabídkách


více informací »

DVD NOVINKY

Reklamační řád a obchodní podmínky

Držitelem značky a domény DVDedice a zároveň technickým provozovatelem e-shopu dvdedice.cz / dvdedicia.sk je
Filmpark s.r.o., K náhonu 1/988, 198 00 Praha 9 - Hloubětín, IČO: 28216946 DIČ: CZ28216946, Společnost zapsaná v OR vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 133212


Prodávající

Prodávajícím internetového shopu DVDedice.cz / DVDedicia.sk je zásilková společnost:
Popron Média s.r.o., IČO: 25714503, DIČ: 25714503, zapsán v OR (vedeném u Městského soudu v Praze) oddíl C, vložka 63632, se sídlem Jungmannova 30, 110 00 Praha 1.


Prodávající je oprávněn jednostranně a bez jakýchkoliv sankcí od uzavřené objednávky odstoupit, a to z provozních důvodů či z důvodu nedostupnosti objednaného zboží.

Závaznost objednávky a ceny
Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že cena zboží bude vždy odpovídat ceně, která je uvedena v internetovém katalogu, platném v době objednání zboží. V ceně příslušného zboží je již zahrnut poplatek za likvidaci elektroodpadu. Kupující má možnost se před provedením objednávky seznámit s celkovou cenou včetně DPH v zákonné sazbě a všemi dalšími poplatky (v nákupním košíku). Tato celková cena bude také uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží.
Objednávka je pro kupujícího závazná. Storno objednávky je možné pouze pokud je provedeno ještě před expedicí zásilky a je zákaznickým centrem potvrzeno. V případech kdy kupující zásilku nepřevezme, nebo při využití práva na odstoupení od smlouvy po převzetí zboží viz.článek "Právo na odstoupení od smlouvy" má prodávajícího právo na úhradu skutečných expedičních nákladů v plné výši.


Dodání a platba zboží, expediční poplatek
Prodávající zasílá zboží v rámci ČR službou PPL nebo Českou poštou na dobírku (výběr doručení sdělí kupující při objednání zboží, pokud není z technických důvodů prodávajícím stanoven jiný způsob dopravy ). Kupující zaplatí cenu zboží při převzetí zásilky spolu s expedičním poplatkem podle níže uvedeného rozpisu:

- do 1999 Kč .................... poštovné a balné 99,- Kč
- od 2000 Kč .................. poštovné a balné ZDARMA!

V případě doposlání nedodaného zboží prodávájící expediční poplatek neúčtuje ( minimální hodnota doposílaného zboží je 199,- Kč ).
Informaci o předání zásilky přepravci, spolu s číslem balíku, zasílá prodávájící na e-mail. Pokud si kupující zvolil při objednání osobní odběr, bude mu informace o vyzvednutí zaslána pomocí SMS. Při objednání je proto nutné uvést platné mobilní tel. číslo!
Zásilky odesílané na slovensko (na dobírku)

- do 79 EUR .................... poštovné a balné 4,99 EUR
- od 80 EUR .................. poštovné a balné ZDARMA!


Právo na odstoupení od smlouvy
Kupující má právo od uzavřené kupní smlouvy jednostranně odstoupit, a to bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce ve lhůtě 14-ti kalendářních dnů od převzetí zboží od prodávajícího. Zakoupené zboží kupující doručí buď do kterékoliv provozovny Popron Média zejména do provozovny Popron Média s.r.o. – DVDedice.cz, Business Park Rudná, K Vypichu 1108, 252 19 Rudná, po obdržení zprávy o odstoupení od smlouvy.V takovém případě si prodávající a kupující vrátí veškerá plnění, která si dle uzavřené kupní smlouvy vzájemně poskytli. Kupující má právo na úhradu poštovného a balného. Vrácený výrobek musí být ve stavu, v jakém byl při převzetí kupujícím, a to včetně veškeré dokumentace a příslušenství. Pokud bude zboží nepoškozené a kompletní, prodávající zašle kupní cenu za zboží na účet kupujícího a to nejpozději do 14-ti kalendářních dnů od doručení zboží do provozovny prodávajícího. Pokud bude vrácené zboží jakkoliv poškozené či opotřebované,vyhrazuje si prodávající právo na náhradu způsobené škody až do výše 100 %, kterou je oprávněn jednostranně započíst oproti kupní ceně. V ostatním se použijí příslušná ustanovení zákona na ochranu spotřebitele a Občanského zákona a zejména ustanovení § 53 citovaného zákona. Právo na odstoupení od smlouvy se nevztahuje na audio-video nahrávky u kterých spotřebitel porušil ochranný obal.

Reklamační řád
a) Kupující je oprávněn uplatnit reklamaci u prodávajícího na zakoupené zboží v kterékoliv provozovně prodávajícího (seznam provozoven prodávajícího je uveden na internetových stránkách prodávajícího), zejména však v provozovně prodávajícího na adrese Popron Média s.r.o. – DVDedice.cz, Business Park Rudná, K Vypichu 1108, 252 19 Rudná nebo v elektronické podobě na adresu dvdedice@popron.cz. Prodávající písemně potvrdí kupujícímu přijetí reklamace, ve kterém uvede, kdy kupující právo z odpovědnosti prodávajícího za vady výrobku uplatnil a jaký způsob vyřízení reklamace kupující po prodávajícím požaduje, a to zejména elektronickou formou. V závislosti na tom, zda prodávající reklamaci vyhověl, či nikoli, vydá buď prodávající kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace (v případě, že kupující požaduje opravu zboží, vydá prodávající kupujícímu potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, nebo v případě zamítnutí reklamace vydá prodávající písemné odůvodnění takového rozhodnutí ). Na případy a podrobnosti, týkající se přijetí a vyřízení reklamace se použijí příslušná ustanovení občanského zákona v platném znění a zákona o ochraně spotřebitele v platném znění, případně právní předpisy upravující tuto problematiku v budoucnosti vydané. V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nutné výši. V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodejce nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv)."

b)Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávané zboží nemá vady a že prodávané zboží je v okamžiku jeho převzetí kupujícím ve shodě s uzavřenou kupní smlouvou. Shodou s kupní smlouvou se pro účely tohoto reklamačního řádu rozumí, že prodávané zboží má jakost a užitné vlastnosti, které požaduje smlouva či které jsou popisované výrobcem či prodávajícím, či které jsou pro věc takového druhu obvyklé, odpovídá požadavkům právních předpisů, je k tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití zboží uvádí nebo pro který se zboží obvykle používá. V případě, kdy je zboží při převzetí kupujícím v rozporu s kupní smlouvou, zavazuje se prodávající zboží bezodkladně uvést do stavu odpovídajícího kupní smlouvě. Kupující má právo učinit v takovém případě rozhodnutí, zda bude požadovat výměnu věci za bezvadnou či bude trvat na opravě věci. Pokud výměnu nelze provést, může kupující buď uplatňovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. Tato práva kupující nemá, pokud před převzetím věci od prodávajícího o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo jej sám způsobil. Jestliže se rozpor s kupní smlouvou projeví během 6-ti měsíců ode dne převzetí věci od prodávajícího, bude se mít za to, že rozpor existoval již při převzetí věci kupujícím od prodávajícího. Podrobnosti, upravující práva kupujícího v průběhu reklamačního řízení, stanoví příslušná ustanovení Občanského zákona a zákona na ochranu spotřebitele v platném znění, zejména pak v ustanovení § 616 až 627 Občanského zákona v platném znění.

c)Při obdržení odlišného zboží z důvodu chybného zadání objednávky prodávajícím má kupující právo na výměnu za správné zboží bez účtování poštovních poplatků, a to pouze v případě, že nebude porušen ochranný obal* u audio, audiovizuálných a datových nosičů, zejména CD, MC, VHS, DVD, Blu-ray, CD-ROM, DVD-ROM, PS2, PS3 a dalších typu nosičů v nabídce prodávajícího.
Dojde-li ze strany kupujícího k omylu při objednání, nedochází při reklamaci k finančnímu vyrovnání, ale pouze k výměně zboží za jiné a to ve stejné nebo vyšší hodnotě, pokud ovšem nebyl porušen ochranný obal* zboží.
* některé tituly CD/MC/VHS/DVD nejsou dodavatelem baleny do ochranné fólie

d)Uznána nebude reklamace zboží, u něhož došlo k vadám a poškození následkem nesprávného užívání, nekvalitní přehrávací mechaniky nebo nebyly dodrženy stanovené parametry počítače pro instalaci a užívání PC CD-ROM a PC DVD-ROM.

Osobní data
Prodávající (Popron Média s.r.o.) nakládá s osobními údaji kupujícího v souladu s platnými právními předpisy, upravujícími ochranu osobních údajů. Kupující potvrzením objednávky zboží z internetového obchodu a tištěných katalogů prodávajícího výslovně uděluje prodávajícímu souhlas k tomu, aby prodávající nakládal s osobními údaji kupujícího a to v souladu s platnými právními předpisy, zejména se zákonem č. 480/2004 Sb. v platném znění, případně právními předpisy v budoucnosti vydanými a kupující výslovně souhlasí s tím, aby prodávající zasílal kupujícímu obchodní sdělení o nabídkách zboží a služeb prodávajícího, společnosti Popron Média s.r.o.. V případě, že se kupující rozhodne odvolat svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení prodávajícího, uskuteční tak automaticky na stránce http://www.dvdedice.cz/newsletter/ kde zadá svůj zaregistrovaný e-mail a stiskne tlačítko „zrušit zasílání“. V potvrzujícím e-mailu dokončí zrušení zasílání obchodních sdělení.

Prodávající po dobu uděleného souhlasu se zasíláním obchodních sdělení kupujícímu, bude kupujícímu zasílat nabídkové e-maily z domény dvdedice.cz a to maximálně čtyřikrát do měsíce a velikost jednotlivých e-mailový zpráv nepřekročí 1000 kB a pokud bude zpráva ve formátu HTML, budou grafické prvky uloženy na serveru prodávajícího a nebudou zahrnuty do těla e-mailu.

Kupující potvrzením objednávky zboží z internetového obchodu prodávajícího potvrzuje souhlas s těmito platnými všeobecnými podmínkami prodávajícího.

Všechny ceny uváděné na stránkách DVDedice.cz jsou uvedeny vždy včetně DPH.

OBCHODNÍ PODMÍNKY PLATNÉ DO 31.10.2010 KE STAŽENÍ ZDE
 
optimalizace PageRank.cz $(document).ready(function(){ $("#cntw:first a[rel^='prettyPhoto']").prettyPhoto({animationSpeed:'fast',theme:'facebook',slideshow:2000, autoplay_slideshow: false}); });